منطقه18 - گزارش تصویری - بازدید رییس کمسیون فرهنگی شورای شهر تهران ،دکتر محمدجواد حق شناس از موزه شهدا

چهارشنبه 4 بهمن 1396