آدرس: تهران - بزرگرا ایت الله سعیدی-ابتدای یاران- تقاطع یاران و شهدای دانش آموز
موزه شهدا

تلفن:66311700
تلفن:66297965
فکس: 66297965
ایمیل:info@shohada18.ir