تاریخ تولد :
تاریخ شهادت : 94/10/21
محل شهادت : سوریه
نشانی مزار :
ناحیه : 0