تاریخ تولد : 1357
تاریخ شهادت : 93/11/22
محل شهادت : درعا
نشانی مزار :
ناحیه : 0