تاریخ تولد : 1360
تاریخ شهادت : 94/10/21
محل شهادت : سوریه (خان طومار)
نشانی مزار :
ناحیه : 0