تاریخ تولد : 1374
تاریخ شهادت : 94/9/29
محل شهادت : سوریه(حلب)
نشانی مزار :
ناحیه : 0