تاریخ تولد : 1351
تاریخ شهادت : 95/3/27
محل شهادت : سوریه (خضه)
نشانی مزار :
ناحیه : 0