تاریخ تولد : 1367
تاریخ شهادت : 93/5/19
محل شهادت : سوریه (ملیحه)
نشانی مزار :
ناحیه : 0