تاریخ تولد :
تاریخ شهادت : 95/9/20
محل شهادت : سوریه (ملیحه)
نشانی مزار :
ناحیه : 0