تاریخ تولد :
تاریخ شهادت : 1394
محل شهادت : سوریه
نشانی مزار :
ناحیه : 0